Regulamin

Q?

Reguła 24 godzin

A.

Jeżeli Klient nie może uczestniczyć w zajęciach w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest poinformować telefonicznie Korepetytora, najpóźniej 24 godziny przed ustalonym terminem zajęć, o potrzebie ustalenia innego terminu. Jeżeli Klient nie skontaktował się z Korepetytorem w wymaganym czasie, przyjmuje się, że zajęcia się odbyły.

Nowy termin zajęć ustalany pomiędzy Korepetytorem a Klientem musi zostać ustanowiony w terminie 3 miesięcy od uprzednio uzgodnionego terminu.

Q?

Terminy zajęć

A.

Częstotliwość i długość zajęć oraz czas trwania całego kursu ustalane są na etapie uzgadniania warunków umowy. Natomiast dokładne terminy i godziny zajęć ustalane są już pomiędzy Korepetytorem a Klientem.

Q?

Miejsce prowadzenia zajęć

A.

Miejsce udzielania zajęć ustalane jest przez Korepetytora i Klienta, pod warunkiem obustronnego porozumienia. W przypadku braku porozumienia, miejscem prowadzenia zajęć jest miejsce ustalone w dniu ustalenia warunków umowy ze szkołą Perfekt Deutsch

Q?

Rozwiązanie umowy

A.

Umowa może zostać rozwiązana przez Szkołę bądź Klienta z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym następuje wypowiedzenie umowy.

Q?

Forma wypowiedzenia umowy

A.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej i powinno być przekazane za pomocą poczty lub poczty elektronicznej.